Rewaloryzacja przestrzeni publicznych kwartałów Starego Miasta
- przebudowa terenu przy ul. Franciszkańskiej w Świdnicy
18 maja 2012 roku rozpoczęliśmy w Gminie Mieście Świdnica realizację kolejnej inwestycji: "Rewaloryzacja przestrzeni publicznych kwartałów Starego Miasta - przebudowa terenu przy ul. Franciszkańskiej w Świdnicy"

Stan terenu przed rozpoczęciem realizacji projektu.Projekt ten jest elementem całego szeregu podjętych przez Gminę Miasto Świdnica działań, mających na celu odnowę zdegradowanych obszarów miejskich Świdnicy, a przez to poprawę warunków jakości życia mieszkańców miasta oraz podniesienie bezpieczeństwa użytkowania, estetyki i atrakcyjności budynków mieszkalnych.

Kolejny raz udało się Gminie skutecznie aplikować o dofinansowanie realizowanego zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, w ramach Priorytetu 9: "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta"), w zakresie Działania 9.1: "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców". Dzięki pozyskanym środkom pomocowym, zadanie o wartości całkowitej: 624 012,55 zł, dofinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości: 404 382,82 zł.

Z nawierzchni placu planowane jest usuniecie elementów szpecących. Przewiduje się utrzymanie istniejących na placu ciągów komunikacji pieszej. Projekt zakłada całkowitą wymianę nawierzchni istniejących, wprowadzenie nowych elementów małej architektury wymianę instalacji odwadniającej oraz elektrycznej jak również zabezpieczenie pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego. Przewiduje sie wprowadzenie na plac nowych funkcji tj. informacyjnej oraz ekspozycyjnej. Zaplanowane prace przyczynią się do poprawy estetyki w centrum miasta.ZAKRES PRAC:


ODWODNIENIE TERENU:

nastąpi wymiana instalacji odwadniającej przy zachowaniu obecnego sposobu odwodnienia jezdni i chodników. Wody opadowe znajdą odpływ do 2 szt. istniejących studzienek kanalizacyjnych. Przewidziano wykonanie 4 studzienek osadnikowych, kanału z rur PCV o średnicy 160 mm i długości 50,00 m oraz odwodnienie liniowe o długości 100,00 m.

MONTAŻ OŚWIETLENIA:

planuje się układanie ręczne kabli wielożyłowych w ziemi wraz z rurami osłonowymi (260,00 m), montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją przykręcaną do gotowego podłoża (1 szt.), montaż opraw oświetleniowych (45 szt.), podłączenie przewodów - do słupa oświetleniowego (1 kpl.), montaż uziomu. Planowana jest likwidacja istniejącej latarni na placu.

OSŁONA ŚMIETNIKOWA:

rozbiórka starej i budowa nowej osłony śmietnikowej w celu zapewnienie porządku na zrewitalizowanym terenie - będzie to miejsce zbierania odpadów stałych przez okolicznych mieszkańców. Powierzchnia osłony śmietnikowej 23,108 m2 - ściany z bloczków betonowych, dach blaszany. Przy osłonie powstanie chodnik i placyk o łącznej powierzchni 60,16 m2 oraz zostanie zamontowany trzepak - szt.1.

PRZEBUDOWA TERENU, ZIELEŃ, MAŁA ARCHITEKTURA:

Ze względu na bogatą infrastrukturę placu oraz zabytkowe piwnice nie planuje się nasadzeń wysokich o rozbudowanych systemach korzeniowych. Przy elewacji biblioteki projektuje się nasadzenia niskie, aby nie zasłaniały zabytkowej elewacji. Przy budynku wielorodzinnym planowane są nasadzenia średniowysokie, ozdobne. Zieleń należy wprowadzić również w nisze posadzki. Rząd ławek wydzielających przestrzeń terenu od strony ul. Franciszkańskiej wyposażono w betonowe gazony. Przewiduje się 8 szt. nasadzeń, powierzchnia trawników 143,35 m2.
Mała architektura:
Ławki:
a) Wzdłuż elewacji biblioteki - ławki systemowe (8 szt.).
b) Wzdłuż elewacji budynku wielorodzinnego i ul. Franciszkańskiej-ławki systemowe montowane do betonowych obrzeży krawężnika-skarpy oraz do betonowej konstrukcji gazonu (ławki na murki 150 cm - 10+ ławki na murki 180 cm -2 szt.).

Oprawy oświetleniowe żarowe:
Przewidziano montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych przeszkodowych żeliwnych końcowych - nakręcanych - 35 kompletów.

Śmietniki:
Śmietniki zaprojektowano jako rozwiązanie systemowe (3 szt.).
Stojaki na rowery (3 szt.) - usytuowanie przy bibliotece.

Postument pod pomnik:
przewidywana wielkość 8,125 m3. Postumenty, obeliski, trzony latarń itp. o objętości do 1,2 m3. - 1 element.

Siedziska kamienne:
w ramach projektu przewidziano montaż siedzisk kamiennych o objętości do 0,3 m3- 12 elementów.

Lokalizacja- działki:34, 43/1, 43/3,43/5, część dz. 43/6-własność Miasta Gminy Świdnica. Powierzchnia odnowiona 1090,11 m2.Zakończono zadanie nr I:

Budowa nowej osłony śmietnika (miejsce gromadzenia odpadów stałych) przy ul. Siostrzanej 1-25 na części działki 43/6 Obr.0004 zadanie realizowano od: 18.07.2012 r. do 15.10.2012 r.Obecnie rozpoczynają się prace w ramach zadania nr II:


przebudowa placu przy ul. Franciszkańskiej o łącznej powierzchni wynoszącej 1090,11 m2 obejmująca wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych i terenów zieleni z nasadzeniami drzew i krzewów oraz z elementami małej architektury. Termin zakończenia: do dnia 15 maja 2013 roku.

Rozpoczęcie II części projektu

Pomimo niesprzyjających zimowych warunków pogodowych trwają prace przygotowawcze do realizacji II części projektu, kturego zakończenie planowane jest na 15 maja 2013.
Z nastaniem pierwszych wiosennych dni prace w ramach projektu zostaną wznowione. Obiekty realizowane w ramach etapu I, służą już mieszkańcom ulicy Franciszkańskiej w Świdnicy. 

Trwają intensywne prace w ramach zadania nr II,

którego zakończenie planowane jest na 15 maja 2013 roku.

 

 

II CZĘŚĆ PROJEKTU

Przebudowa placu przy ul. Franciszkańskiej o łącznej powierzchni wynoszącej 1090,11 m2obejmująca wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych i terenów zieleni z nasadzeniami drzew i krzewów oraz z elementami małej architektury.

 

 

 

 

GALERIE

1. Przed realizacją

2. Sierpień 2012

3. Wrzesień 2012

4. Październik 2012_1

5. Październik 2012_2

6. Styczeń 2013

7. Kwiecień 2013_1

8. Kwiecień 2013_2

9. Czerwiec 2013